Litt faktainformasjon om strategiplanprosessen

Med bakgrunn i de siste to dagenes medieoppslag finner styret og administrasjonen det nødvendig å komme med faktainformasjon om strategiplanprosessen.
Det siste vedtaket Finnsnes IL Fotball har fattet vedr. klubbens strategiplan ble gjort på årsmøtet torsdag 15. mars 2012. Dette med følgende vedtak; Det er gjennomført en stor strategiprosess i FIL Fotball i 2011. Den nye strategiplanen som legges frem i dag avløser strategiplan som ble utarbeidet i 2006. Strategiplanen skal være et viktig og godt arbeidsredskap både for styret, daglig leder, sportslig ledelse, trenere og frivillige. Styret ber årsmøtet vedta fremlagte reviderte strategiplan for FIL Fotball for perioden 2012-2015. Ikrafttredelse: Umiddelbart. Forslaget enstemmig vedtatt. Prosessen ble ledet på en utmerket måte av daværende styreleder, Martin Eliassen, som har en meget bred bakgrunn fra næringslivet. Strategiplanen ligger for øvrig ute på klubbens hjemmeside, www.fil.no slik at hver og en selv kan lese denne.

Denne strategiplanen var i utgangspunktet gjeldende til og med 2015 med bakgrunn i at vi til 2016 skulle revidere denne på nytt. Denne revideringen ble påbegynt senhøsten 2015 og var, ihht fremdriftsplanen, tenkt avsluttet og lagt frem for årsmøtet ultimo mars 2016. Med bakgrunn i både det faktum at revideringen av «Fotballaktiviteten» tok mye lengre tid enn hva vi hadde sett for oss (og enda ikke er i mål med som det tydelig fremkommer av medieoppslagene), samt sykemelding hos daglig leder (som også er oppnevnt av styret til å være prosessleder i strategiplanarbeidet) har medført at styret har vist ansvarlighet og utsatt dette til årsmøtet i mars 2017. Å legge frem en revidert strategiplan allerede nå, som noen i klubben ønsker, vil være direkte uansvarlig. Også sett med bakgrunn i at veldig få av de andre aktivitetsområdene er ferdig reviderte pr. dags dato.


Vi vil også informere om at den reviderte sportsplanen skulle legges frem sommeren 2015, men med bakgrunn i at man ønsket å jobbe enda bedre med dette produktet slik at det skulle bli et best mulig verktøy var det – selvfølgelig – ingen innvendinger ifht dette. Hverken fra klubbens sportssjef (som er prosessleder i sportsplanarbeidet), eller andre som nå har gått ut i media, eller fra styret - eller annet hold i klubben.

Alt ovennevnte betyr at gjeldende strategiplanen som klubbens høyeste organ, årsmøtet, har fattet et vedtak på, er den som ble vedtatt i mars 2012. Denne gjelder da som styringsverktøy for styret, administrasjonen, sportslig ledelse på alle nivåer, samt for alle klubbens utvalg helt frem til revidert strategiplan blir vedtatt. Og det er nettopp denne gjeldende årsmøtevedtatte strategiplanen styret, administrasjon og sportslig ledelse er pålagt å styre etter.

Og når det gjelder aktivitetsmålet for aktivitetsområdet «Fotballaktiviteten» i denne strategiplanen så lyder teksten som følger; FIL Fotball skal etablere seg på nivå tre i allnorsk fotball i løpet av to år, og så rykke opp og etablere seg på nivå to i allnorsk fotball innen 2016. For å lykkes med dette er det også nedfelt tre ulike strategier og tiltak innenfor dette «Fotballaktivitetsområdet» (se strategiplanen på www.fil.no). At da styret blir anklaget og anmodet om å stoppe alle forhandlinger med trenere og spillere umiddelbart blir - basert på ovenstående faktumbeskrivelser - feilaktig.

På samme måte er det nedfelt et aktivitetsmål for barne- og ungdomsfotballen i strategiplanen som følger; FIL Fotball skal være en klubb der barne- og ungdomsfotballen skal driftes på en slik måte at spillerne stimuleres til å utvikle gode holdninger og fotballferdigheter. Også her er det listet opp tre ulike strategier med påfølgende tiltak for å lykkes med dette (se www.fil.no).

Alt dette er det altså årsmøtet, klubbens høyeste organ, som har vedtatt
. Klubben kan – på tross av at ikke alle strategiene og tiltakene innenfor både seniorfotballen og barne- og ungdomsfotballen er oppfylt - trygt si at det i barne- og ungdomsfotballen er tilnærmet full måloppnåelse, mens vi ikke har lyktes å nå nivå to i norsk fotball ifht «seniormålsettingen». Dette gjennom at vi får «kun» andre- eller tredjeplass i 2. divisjon denne sesongen.
De som kjenner klubben vet også at vi fikk et nedrykk i strategiplanperioden (etter 2012-sesongen som medførte at vi spilte 3. divisjon i 2013) og således «mistet» to år ifht å kunne få full måloppnåelse også i seniorfotballen.

Styret, administrasjonen og sportslig ledelse hverken kan eller skal styre klubben etter utspill og anbefalinger via lokalavisen. Å etterleve disse «konsekvensløse ønskene» om å «ta A-laget hjem», og som faktisk er i strid med årsmøtets vedtatte strategiplan, kan klubbens formelle og valgte organer selvfølgelig ikke oppfylle.

Ledelsen i klubben har, både i direkte møter med noen av de som har gått til media og bidratt til disse avis- og radiooppslagene, samt på klubbens hjemmeside og pr. mail til flere av klubbens tillittsvalgte, informert om den nye fremdriftsplanen med bakgrunn i årsakene nevnt innledningsvis. Et enstemmig styre fattet dermed på sitt styremøte 22. september følgende vedtak; Fremdriftsplanen for prosessen med den reviderte strategiplanen forskyves slik at dette dokumentet skal legges frem for behandling og vedtak senest på årsmøtet i mars 2017.

Det foreligger foreløpige utkast til mål og strategier i klubben innenfor «Fotballaktiviteten» i den reviderte strategiplanen (som dog ikke er vedtatt av noe organ i klubben enda) hvor det står om hovedmål FIL Fotball senior herrer; «Ha/være et stabilt godt lag på nivå 3 i norsk fotball - nivå 3 selv om det blir ny serieordning. Dette med et økende innslag av egen- og lokalt utviklede spillere utover i perioden»,

På samme måte ligger det forslag om hovedmål for aldersgruppen 6-19 år; utvikle spillere - gutter og jenter - primært til egne seniorlag, men også bidra til å utvikle spillere som tar steget opp til toppfotballen. I denne sammenhengen vil utviklingen av enkeltspillere ha betydelig fokus for oss som klubb, men vi er klare på at spillere også utvikler seg gjennom å skape gode lagresultater som i seg selv er inspirerende for oss som klubb.

Prosessen ifm den reviderte strategiplanen vi nå er inne i har vært «kollåpen» hvor alle som har ønsket har kunnet møte og kommet med uttrykk for sine meninger – på alle møter. Det være seg medlemmer eller ikke medlemmer. Dette er med på å bekrefte at FIL Fotball er en av de mest åpne klubbene – også i forhold til media, noe flere media selv har bekreftet overfor klubben i mange ulike sammenhenger. Og så er det slik at det er enkelte saker vi er lovpålagt at vi ikke kan være åpne om, og da må klubben forholde seg til disse lover og regler. Det håper vi alle har forståelse for og setter stor pris på.


Hvorfor da noen ikke kan forholde seg til både det årsmøtet har bestemt og det styret nå har vedtatt mtp den justerte fremdriftsplanen til den reviderte strategiplanen, samt vente til at forslag på revidert strategiplan blir lagt frem for årsmøtet om drøye fem måneder, synes styret og ledelsen i FIL Fotball er svært beklagelig og dessverre egnet til å gi klubben unødvendige negative oppslag i en sportslig jubelsesong – både for barne-, ungdoms- og seniorfotballen!


Både styret og administrasjonen anmoder på det aller sterkeste om at alle som har et stort hjerte for FIL Fotball sørger for at prosessen får gå sin gang internt i klubben og så etterleve innholdet i den reviderte strategiplanen som blir vedtatt senest på årsmøtet i mars 2017.
Vipps App ikon RGB

Neste kamp

Stadion: Finnsnes idrettspark søn, 22. sep. 2019 14:00
Finnsnes
-:- Fakta
Gjelleråsen

NTL

Tabellen

# Lag Ka Po
1 Finnsnes 20 43
2 Fløya 20 41
3 Gjelleråsen 20 36
4 Glimt 2 20 36
5 Junkeren 20 33
6 Skjervøy 20 33
7 Hønefoss 20 32
8 Melbo 20 28
9 Ull/Kisa 2 20 27
10 Lillestrøm 2 19 25
11 Tromsø 2 19 23
12 Harstad 19 19
13 Skjetten 19 13
14 Leknes 20 4

Siste kamp

fre, 13. sep. 2019 17:00
Junkeren
2:1 Finnsnes

Følg oss på Twitter

Besøk oss på Facebook